VILKÅR OG BETINGELSER FOR HANDEL OG LEVERING

 

INNLEDNING

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (f.eks. e-post) samt disse salgsbetingelsene. 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. PARTNER

Selger er: Vild Nord Norge AS

Adresse: Stortingsgaten 1, 0161 Oslo

Telefon: + 45 77 34 09 09

E-post: info@vildnord.com

Foretaksnummer: 828 786 822

og betegnes i det følgende som «Vild Nord», «vi», «oss» eller «selger».

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av kjøpskanal, og betegnes i det følgende som «du», «deg» eller «kunden». Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Vild Nord.


3. PRISER

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt

 

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5.1 ABONNEMENT

Vild Nord selger kosttilskuddsprodukter som distribueres gjennom løpende abonnement på månedlig basis direkte i din postkasse. Abonnement på Vild Nord kosttilskuddsprodukter er uten bindingstid. Abonnementet kan endres, settes på pause, eller sies opp fortløpende og stanses umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

Når du tegner et abonnement, vil du motta din første bestilling innen 3-5 virkedager og påfølgende pakker med 30 dagers mellomrom, dersom ikke noe annet er avtalt.


RABATTER VED ABONNEMENT

Fra 1.-3. levering: 10 % rabatt

Fra 4. levering: 15 % rabatt


5.2 FLEKSIBILITET VED ABONNEMENT

Du kan enkelt sette abonnementet på pause eller endre rekkefølgen på leveransene dine mens abonnementet løper. Du kan også endre eller legge til produkter slik det passer deg. Legger du til ekstra produkter får du samme rabatt som du allerede har opptjent. Du kan kontrollere alt under profilen din, hvor du også kan endre, pause eller stoppe abonnementet med et enkelt klikk. 


5.3 OPPSIGELSE AV ABONNEMENT 

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement. Abonnementet kan sies opp fortløpende.  Logg inn på din profil på vildnord.com eller kontakt oss på e-post info@vildnord.com. For å kansellere abonnementet ditt via e-post henvendelse trenger vi et ordrenummer eller e-postadressen du brukte for å opprette abonnementet. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

 

6. ORDREBEKREFTELSE

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen via e-post.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

7. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil kjøpesummen bli reservert og trukket fra kontoen i løpet av 4-5 dager, avhengig av hvilken bank man benytter.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

8.1 LEVERING M.V.

Levering av varen fra Vild Nord til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Vild Nord leverer til hele Norge. Leveringstid er vanligvis mellom 1-5 virkedager etter at ordren er betalt. I perioder med mye trafikk kan leveringstiden øke noe. Posten/Bring er vår transportleverandør. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Vild Nord levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Vild Nord plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

8.2 UAVHENTEDE PAKKER

Posten sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til oss. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister dermed retten til å gå fra avtalen.

Du kan da bli belastet et gebyr på inntil 150,- for dette. Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt Vild Nords behandling av saken.


9. LEVERINGSMETODER OG PRISER:

Pakke i postkassen: 49,- (Inkludert 25% er MVA)

Pakke til hentested: 99,-

Pakke levert hjem: 149,-

Fri frakt på bestillinger over kr 700,-

(Inkl. 25% MVA)

 

10. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

11. ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Vild Nord melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.   Gi beskjed til oss ved å sende en e-post til info@vildnord.com eller ringe + 45 77 34 09 09.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. 

Meldingen fra kjøper til Vild Nord om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til oss.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Vild Nord innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Returkostnad betales av kjøper. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Vild Nord i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den (uåpnet folie eller plastboks m/skrukork). Kjøperen bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

 

12. MANGEL VED VAREN - KJØPERS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Ved mangel eller reklamasjon kontakt kundeservice på: info@vildnord.com eller tlf. +45 77 34 09 09.

 

13. PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Vild Nord kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Vild Nord kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. 

Hvis Norway Vild Nord vil benytte kjøperens personopplysninger (se personvernerklæring) til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Vild Nord må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte oss, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.

 

14. KONFLIKTLØSNING

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8.


Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no.

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Selger er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser i Forbrukerklageutvalget. Avtalen er underlagt norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett.